Bestratingvoordelig.nl
Winkelwagen
0 artikelen - € 0.00

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf van Uden C.V.

 1. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden van Hoveniersbedrijf van Uden C.V., zijnde Hoveniersbedrijf van Uden C.V. (hierna: ‘Hoveniersbedrijf van Uden C.V.’), worden de navolgende begrippen gehanteerd met de navolgende betekenis: Wederpartij: elke contractspartij van Hoveniersbedrijf van Uden C.V.. Met name wordt onder “wederpartij” ook verstaan degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Niet-consument: de wederpartij van Hoveniersbedrijf van Uden C.V., handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Consument: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Overeenkomst: alle overeenkomsten waarbij Hoveniersbedrijf van Uden C.V. partij is; Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak tussen een consument en Hoveniersbedrijf van Uden C.V.. 
 2.  Artikel 2. Algemeen 
  1.  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hoveniersbedrijf van Uden C.V. en de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is. 
  2. 2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hoveniersbedrijf van Uden C.V., bij de uitvoering waarvan door Hoveniersbedrijf van Uden C.V. derden worden betrokken. Zij zijn geschreven voor zowel Hoveniersbedrijf van Uden C.V. zelf, haar directeur en medewerkers als voor de bij de overeenkomst door Hoveniersbedrijf van Uden C.V. betrokken derden. 
  3.  2.3 Andere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen zijn enkel geldig en bindend, indien Hoveniersbedrijf van Uden C.V. deze voorwaarden/bepalingen schriftelijk bekrachtigt en binden Hoveniersbedrijf van Uden C.V. in verdere transacties niet. 
  4. 2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden wegens gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietiging, laat de toepasselijkheid van het overigens bepaalde onverlet. Hoveniersbedrijf van Uden C.V. en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen of gedeelten daarvan ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk in acht wordt genomen. 
  5. 2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
  6. 2.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen laten de dwingendrechtelijke aanspraken van de consument onverlet. 
 3.  Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 
  1.  3.1 Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk anders is vermeld. 
  2.  3.2 Kennelijke vergissingen in de aanbieding en/of offerte van Hoveniersbedrijf van Uden C.V. ontheffen Hoveniersbedrijf van Uden C.V. van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende. 
  3. 3.3 Offertes en aanbiedingen van Hoveniersbedrijf van Uden C.V. zijn gebaseerd op hetgeen Hoveniersbedrijf van Uden C.V. op het moment van totstandkoming van de offerte of aanbieding bekend was. Zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Hoveniersbedrijf van Uden C.V. is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de daarbij gestelde termijn wordt bevestigd, tenzij Hoveniersbedrijf van Uden C.V. anders aangeeft. Indien geen termijn is genoemd, dient de aanvaarding binnen 30 dagen na het uitbrengen van de offerte of aanbieding plaats te vinden. 
  4. 3.4 Hoveniersbedrijf van Uden C.V. benadrukt dat er zich tussen het moment van uitbrengen van de offerte of het doen van een aanbieding en de aanvaarding daarvan als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in het project, materiaal, arbeid of voorraden, prijsstijgingen kunnen voordoen. Zie artikel 7 voor het overige bepaalde omtrent de prijzen. 
  5. 3.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Hoveniersbedrijf van Uden C.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoveniersbedrijf van Uden C.V. anders aangeeft. 
  6. 3.6 De gegevens door Hoveniersbedrijf van Uden C.V. verstrekt betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren, kleur verlopen (nuances), (kleur)eigenschappen onder weersinvloeden, etc. alsmede gegevens in tekeningen, drukwerken, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke worden vermoed een benaderende aanduiding te hebben en zijn slechts verbindend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
  7. 3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten, eventueel meerwerk of nabestellingen. 
 4. Artikel 4. Overeenkomst 
  1. 4.1 Een overeenkomst van verkoop van zaken met Hoveniersbedrijf van Uden C.V. komt tot stand wanneer Hoveniersbedrijf van Uden C.V. een ontvangen order schriftelijk heeft bevestigd dan wel de zaken heeft geleverd. 
  2. 4.2 De door Hoveniersbedrijf van Uden C.V. aan de wederpartij verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven, indien de wederpartij van oordeel is dat de orderbevestiging niet juist is dan wel onvolledig is, dient de wederpartij dit terstond, uitsluitend vóór datum van levering, schriftelijk aan Hoveniersbedrijf van Uden C.V. te melden. 
  3. 4.3 Elke overeenkomst die met Hoveniersbedrijf van Uden C.V. wordt aangegaan, wordt onder de ontbindende voorwaarde aangegaan dat Hoveniersbedrijf van Uden C.V. de overeenkomst mag ontbinden indien uit ingewonnen informatie blijkt dat de kredietwaardigheid van de wederpartij onvoldoende is, zulks ter bepaling van Hoveniersbedrijf van Uden C.V.. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en kosten. De wederpartij staat uitdrukkelijk toe dat Hoveniersbedrijf van Uden C.V. informatie inwint omtrent zijn/haar kredietwaardigheid. 
  4. 4.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Hoveniersbedrijf van Uden C.V., of namens De Hoveniersbedrijf van Uden C.V. gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze door Hoveniersbedrijf van Uden C.V. schriftelijk zijn bevestigd. 
  5. 4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft Hoveniersbedrijf van Uden C.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij de opzegging aan Hoveniersbedrijf van Uden C.V. toerekenbaar is. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot onmiddellijke nakoming van al hetgeen waartoe Hoveniersbedrijf van Uden C.V. gerechtigd is. 
 5.  Artikel 5. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud 
  1. 5.1 Wij behouden ons de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. 
  2. 5.2 Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door ons geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij. 
  3. 5.3 Zolang wij nog enige vordering op de wederpartij hebben openstaan, is het de wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij wij daaraan voorafgaande onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. 
  4. 5.4 In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van ons, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan ons over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen wij alsdan van de wederpartij te vorderen hebben. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens ons in gebreke is met tijdige voldoening van haarbetalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van ons opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de wederpartij, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt. 
 Gedeponeerd bij de Kamer van koophandel Oost-Brabant op 24-08-2012 
 • GARANTIE
  Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
  Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen. Verwerken is accepteren. Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden. Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na melding van de prijsstijging door Bestratingvoordelig.nl. 

 •  LEVERING
  Bestratingsmaterialen zijn meestal uit voorraad leverbaar bij onze leveranciers. Leveringen geschieden daardoor gemiddeld binnen een week. 

 •  TOEPASSELIJKHEID
  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bestratingvoordelig.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bestratingvoordelig.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bestratingvoordelig.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

 •  AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
  Alle aanbiedingen van Bestratingvoordelig.nl zijn vrijblijvend en Bestratingvoordelig.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bestratingvoordelig.nl. Bestratingvoordelig.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bestratingvoordelig.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

 •  PRIJZEN EN BETALINGEN
  De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, handlings- / en verzendkosten. Bij bestellingen onder de € 3000,- zijn wij genoodzaakt € 120,- verzendkosten in rekening te brengen. Voor levering op de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen en Belgie zijn de bezorgkosten € 175,- incl BTW. Betaling via overboeking of ideal geniet onze voorkeur, echter bied bestratingvoordelig.nl de mogelijkheid voor betaling onder rembours, hiervoor brengen wij € 37.50 in rekening.
  Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen. Per los adres houden wij een tijd van maximaal 30 minuten aan. Als dit door nalatigheid van de klant overschreden wordt brengen wij € 25 euro per kwartier in rekening.
  Bestratingvoordelig.nl bepaald ten alle tijden de wijze van verzending. De bestelde materialen zullen meestal met een vrachtauto met trailer oplegger van 18 meter lang bezorgt worden. Deze zijn uitgerust met kraan met een aktie radius van 2 meter. De materialen zullen zo dicht mogelijk bij de gewenste bestemming geleverd worden. De aanwezige chauffeur is bepalend in de exacte los plaats. Verder vervoer is voor rekening en risico van de klant. De klant is verplicht om ten alle tijden de materialen in ontvangst te nemen. Bestellingen kunnen alleen uitgeleverd worden als de totale bestelling bij ons binnen is. Artikelen uit een order worden niet afzonderlijk uitgeleverd. Bestratingvoordelig.nl streeft naar een levertijd van 7 werkdagen. De maximale levertijd van de artikelen bedraagt 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Indien een order niet compleet is afgeleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen. Wij verzoeken u om ingeval van calamiteiten direct verschillende foto's te maken en deze digitaal naar ons te versturen. 

 • ANNULEREN
  Bij het annuleren van een order voor levering van de materialen zullen wij u handelingskosten in rekening brengen. 

 •  LEVERINGSVOORWAARDEN
  Bestratingvoordelig wil uw bestelling, wanneer deze binnen is, vasthouden voor bepaalde tijd. Kosteloos worden de materialen 4 weken voor u vastgehouden in het magazijn zonder stallingskosten. Na 4 weken bedragen de stallingskosten 25 Euro per week. De maximale stalingsperiode bedraagt 3 maanden. 

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Bestratingvoordelig.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Bij eventuele retour zendingen blijft het risico volledig voor u tot dat de materialen weer bij bestratingvoordelig.nl zijn afgeleverd. 

 •  RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bestratingvoordelig.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Bestratingvoordelig.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en administratie voor uw rekening komen. Bij retourzendingen hanteren wij een tarief van 75,- per uur. 

 •  BESTELLINGEN/COMMUNICATIE
  Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bestratingvoordelig.nl, dan wel tussen Bestratingvoordelig.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bestratingvoordelig.nl, is Bestratingvoordelig.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bestratingvoordelig.nl. 

 •  OVERMACHT
  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bestratingvoordelig.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bestratingvoordelig.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bestratingvoordelig.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 •  GARANTIE
  Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
  Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
  Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen. Klachten over produkten die verwerkt zijn nemen wij niet in behandeling. 

 •  DIVERSEN
  Wanneer door Bestratingvoordelig.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Bestratingvoordelig.nl deze voorwaarden soepel toepast.

  Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bestratingvoordelig.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bestratingvoordelig.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  Bestratingvoordelig.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Daar Bestratingvoordelig.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Bestratingvoordelig.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

  De door Bestratingvoordelig.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Wij willen u er op wijzen dat de chauffeur uw bestelling niet naar binnen brengt. De artikelen worden geleverd tot aan waar de chauffeur kan komen met de vrachtwagen. De chauffeur is in deze leidend.

  Bestratingvoordelig.nl behoudt zich het recht om zonder algemene kennisgeving de leveringsvoorwaarden te wijzigen.

  Veilig uw aankopen doen.

  De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. Bij annulering moet de consument het gekochte terugzenden. De consument dient de kosten van het terugzenden zelf te betalen. Bestratingvoordelig.nl hanteerd voor retour zendingen een tarief van € 75,- per uur. U mag natuurlijk ook zelf een transporteur regelen.

  Terug zenden van teveel of verkeerd bestelde materialen is niet mogelijk.

  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan Bestratingvoordelig.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en administratie kosten voor uw rekening komen.

  U dient binnen 5 werkdagen aan te geven of en hoeveel producten ongeveer retour komen. Retourzending dient binnen 7 dagen te hebben plaatsgevonden.

  Nadat het teruggezondenen is ontvangen zal het product worden onderzocht door een deskundige. Aan de hand van dit onderzoek wordt het percentage bepaald van het aankoopbedrag dat aan de klant terugbetaald zal worden. Hierover zal de klant worden geïnformeerd.

  Indien de klant akkoord gaat met het aangegeven percentage, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen. Indien de klant niet akkoord gaat met het aangegeven percentage blijft het product eigendom van de klant en dient de klant, voor eigen rekening, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

  Bestratingvoordelig.nl kan u alleen adviseren over de bestel hoeveelheid, de verantwoording ligt altijd bij u of uw hovenier/stratenmaker.

  Teveel bestelde artikelen nemen wij dus ook niet retour. 

Voor extra informatie mail ons op 
info@bestratingvoordelig.nl
U kunt betalen met iDeal of onder rembours.